Prøv det, det er gratis

VILKÅR FOR SPOND CLUB LØSNING
1. GODKJENNING AV VILKÅRENE

Disse vilkårene for bruk (“Vilkårene”) regulerer bruken av Spond AS sin (“Spond”) klubbløsning (“Tjenesten”). En mer detaljert beskrivelse av tjenesten finnes på spond.com.

En avtale om bruk av Tjenesten inngås ved å registrere organisasjonen som bruker Tjenesten på Sponds nettside, og samtidig akseptere Vilkårene. Den registrerte organisasjonen blir heretter referert til som “Klubben”. Alle som registrerer Klubben og godtar Vilkårene bekrefter å ha fullmakt til å inngå avtaler på vegne av Klubben.

2. KONTAKTPERSON OG TILGANGSKONTROLL

Klubben skal oppgi kontaktperson («Kontaktperson») og endring av kontaktperson skal meldes til Spond i god tid (se kontaktinformasjon nederst i Vilkårene).

Kontakten vil motta en kode for tilgang til tjenesten, og kan deretter delegere tilgang til tjenesten til andre personer tilknyttet klubben. Klubben må sørge for at alle som bruker Tjenesten har lest og forstår ansvaret som følger av Vilkårene.

Kontaktpersonen og alle som har tilgang til Tjenesten må også godta Sponds Bruksvilkår.

Hvis et medlem av klubben bruker tjenesten i strid med vilkårene, skal klubben avslutte den enkeltes tilgang. Dersom Klubben ikke oppfyller denne forpliktelsen, kan Spond selv si opp tilgangen og si opp avtalen med Klubben umiddelbart. Spond kan også fjerne eller sensurere alt innhold eller annet materiale som bryter disse vilkårene, formålet eller intensjonen med tjenesten.

3. ENDRING AV TJENESTE OG VILKÅR OG BETINGELSER

Tjenesten vil bli endret kontinuerlig, inkludert ved å legge til eller fjerne funksjonalitet. Ved endringer som vi mener kan ha betydelige uheldige konsekvenser for klubben, vil vi informere kontaktpersonen direkte eller via spond.com.

Spond kan endre vilkårene. Ved vesentlige endringer vil Spond varsle Kontaktpersonen på hensiktsmessig måte. Mindre endringer vil bli lagt ut på spond.com og klubben oppfordres derfor til å sjekke spond.com regelmessig.

4. SIKKERHET

Spond gjør sitt beste for å holde Tjenesten trygg. Spond kan imidlertid ikke garantere at tjenesten ikke blir kompromittert av virus, angrep og lignende farer fra ondsinnede tredjeparter.

5. PERSONVERN

Spond behandler personopplysninger om medlemmer og andre tilknyttet klubben, på vegne av klubben. Klubben og Spond har derfor inngått en databehandleravtale som beskriver Sponds forpliktelser i forbindelse med sin behandling av personopplysninger på vegne av klubben.

Les også Sponds generelle personvernerklæring.

6. AKSEPTABIL BRUK AV TJENESTEN

Klubben forplikter seg til å:

  • Bruk tjenesten i samsvar med formålet og intensjonene til tjenesten;
  • Ikke handle i strid med vilkårene;
  • Ikke publisere innhold eller annet materiale som er, eller kan tolkes som, upassende, obskønt, støtende eller nedverdigende;
  • Ikke publisere innhold eller annet materiale som noen andre har rettigheter til, uten avtale med lisensinnehaveren(e);
  • Ikke kopiere, publisere, underlisensiere, modifisere, forstyrre, få tilgang til (eller forsøke noe av) tjenesten, dens programvare, brukergrensesnitt eller annet innhold i tjenesten eller andre løsninger levert av Spond.

7. TILGJENGELIGHET

Tjenesten skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet. Tjenesten kan imidlertid være helt eller delvis utilgjengelig fra tid til annen på grunn av vedlikehold, oppdateringer eller av andre årsaker. Spond vil om mulig varsle planlagt nedetid på Sponds nettside. Hvis tjenesten er utilgjengelig eller andre feil oppdages, kan kontaktpersonen eller brukerne kontakte Spond-brukerstøtten direkte, og Spond vil forsøke å hjelpe så snart som mulig.

8. INTELLEKTUELLE RETTIGHETER OG ANSVAR FOR INNHOLD

Spond har alle opphavsrettigheter, varemerker og andre immaterielle rettigheter til Tjenesten og innhold laget av eller for Spond. Klubben beholder alle eierrettigheter til innholdet. Innhold eller annet materiale publisert av andre klubber eller brukere er deres eiendom. Klubben kan ikke bruke slikt innhold med mindre de har en avtale med innholdseieren.

Klubben er selv ansvarlig for innholdet de publiserer på Tjenesten. Innhold som bryter rettighetene til en tredjepart vil bli fjernet fra tjenesten så snart som mulig etter at Spond blir oppmerksom på slikt innhold.

9. MARKEDSFØRING OG PUBLISITET

Spond kan kontakte Klubben og brukere av Tjenesten direkte i forbindelse med markedsføring og informasjon om ny funksjonalitet i Tjenesten eller nye tjenester levert av Spond.

10. BETALING

Det er ingen faste kostnader for å bruke tjenesten. Noen funksjoner, for eksempel betalingsfunksjonalitet, kan medføre kostnader. Eventuelle slike kostnader vil bli tydelig kommunisert før kostnadene påløper.

Vesentlige endringer i prismodellen vil bli annonsert i god tid før de trer i kraft.

11. REFUSJON

Klubben kan velge å bruke tjenesten til å gi refusjon til medlemmer eller andre som har foretatt betalinger til klubben. Slike refusjoner kan være initiert av alle som har fått slike rettigheter av klubben, og klubben er ansvarlig for refusjonene.

Klubbens konto i tjenesten (“Kontoen”) (som leveres av Stripe) inkluderer en mulighet til å overtrekke kontoen med opptil:

Norge: 10 000 kroner

Australia: AUD 1 500

Canada: 1000 CAD

Irland: 1000 EUR

Storbritannia: GBP 1000

USA: USD 1000

Sveits: CHF 1000

Euro: € 1 000

Dette kredittbeløpet (“Refusjonskreditten”) kan brukes av klubben til å gi tilbakebetalinger til klubbens medlemmer også der saldoen på kontoen er negativ. Klubben kan søke om å forlenge refusjonskreditten. Eventuelle priser knyttet til kontoen er klubbens ansvar. Spond gir sikkerhet til Stripe for den til enhver tid brukte delen av refusjonskreditten. Der det fortsatt er en negativ saldo på kontoen tre (3) måneder etter at refusjonskreditten først ble benyttet, vil Spond fakturere den resterende negative saldoen til klubben.

12. ANSVAR

Spond er ikke ansvarlig for økonomiske tap eller kostnader klubben måtte pådra seg, inkludert, men ikke begrenset til, feil, fullstendig eller delvis utilgjengelighet eller tap av data.

Ethvert ansvar omfatter i alle tilfeller ikke indirekte tap påført av den andre parten.

13. OPPSIGELSE

Vilkårene gjelder inntil en av partene sier opp avtalen. Hver av partene kan si opp avtalen med én (1) måneds skriftlig varsel. Ved utløpet av oppsigelsesperioden vil Spond sperre tilgang for alle medlemmer av Klubben som er brukere av Tjenesten.

Data som klubben har lagt inn i tjenesten vil bli slettet tre (3) måneder etter utløpet av oppsigelsesfristen for at klubben skal få tid til å sikre sine data.

14. TVISTELØSNING

Enhver tvist som måtte oppstå mellom Klubb og Spond er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister som ikke løses i minnelighet vil bli avgjort med Oslo tingrett.