Prøv det, det er gratis

Avtale om bruk av Spond Innsamlingskampanje for organisasjoner

Sist oppdatert 02.11.2022

1. Tjenesten og partene

Spond Innsamlingskampanje for organisasjoner er en nettbasert løsning hvor Spond AS (heretter «Spond») bistår med fasilitering av ikke-kommersielle innsamlingsaksjoner for organisasjoner mv (heretter «Organisasjoner») i form av salg av varer og tjenester.

Denne Avtalen regulerer Sponds oppdrag for Organisasjonen. Spond vil:

  1. levere tjenester til Organisasjonen ved en nettbasert løsning for salg av varer og tjenester
  2. fasilitere varer og tjenester til Gruppen (inkludert forsyne Gruppen med varer og tjenester ved å opptre som agent for Gruppen med fullmakt til å kjøpe inn varer og tjenester på vegne av Gruppen fra leverandører og betale for innkjøpet på vegne av Gruppen når det er nødvendig), og
  3. opptre som agent for Organisasjonen med fullmakt til å selge varer og tjenester i Organisasjonens navn til sluttbrukere (heretter «Bidragsytere»), herunder også motta oppgjør for salget på vegne av Organisasjonen.

I tillegg til vilkårene i denne Avtalen gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i norsk lovgivning for Spond Innsamlingskampanje for organisasjoner.

Dersom Spond Innsamlingskampanje for organisasjoner skal benyttes i næringsvirksomhet må det inngås særskilt avtale om dette.

2. Nærmere om Spond Innsamlingskampanje for organisasjoner

Spond vil fasilitere en teknisk plattform for salg av varer og tjenester, opptre som agent for Organisasjonen ved nettbasert salg, motta frigjørende betaling fra Bidragsyter og besørge utsending/levering av varer, tjenester eller gevinster på vegne av Organisasjonen. Det innsamlede beløp vil overføres en bankkonto i Sponds navn.

Spond overfører innestående beløp, fratrukket et beløp til dekning av Sponds honorar til Organisasjonen konto som oppgitt av Organisasjonen ca. 14 virkedager etter at innsamlingskampanjen er avsluttet.

Sponds honorar og den nærmere fullmakt, herunder hvilke produkter eller tjenester som Organisasjonen ønsker å selge, pris, antall og varighet på innsamlingskampanjen, eventuelt antall lodd, gevinstplan og pris pr lodd for salget (ved avtale om salg av digitale skrapelodd), fremgår ved opprettelse av innsamlingskampanjen. Disse parameterne er satt med bakgrunn i vurderinger og tester Spond har gjort når det gjelder konvertering. Ved ønske om annen pris eller lignende kan Organisasjonen kontakte oss på vår kontaktside. Innsamlingskampanjen avsluttes enten på en definert dato eller ved at Organisasjonen gir beskjed om at innsamlingskampanjen er avsluttet.

Spond tar ikke noe ansvar for varer og tjenester kjøpt inn av Spond som agent for Gruppen. Spond vil imidlertid bestrebe å ha en prosess på plass for å bistå Bidragsytere som kjøper varer eller tjenester fra Gruppen.

Hvis det skulle oppstå feil på tjenesten skal Spond forsøke å utbedre dette så raskt som mulig etter at Spond har blitt oppmerksom på feilen. Organisasjonen plikter å gi Spond beskjed uten ugrunnet opphold hvis Organisasjonen blir oppmerksom på eller blir gjort oppmerksom på feil, for eksempel av en eller flere Bidragsytere. Spond kan også motta meldinger om feil direkte fra Bidragsytere. Eventuelle feilmeldinger sendes til vårt support team på vår kontaktside. Dersom en feil fører til at det blir flere vinnere enn forutsatt vil trekningen kunne bli annullert og gjennomført på nytt.

Spond fraskriver seg ethvert ansvar for tap, herunder tap som skyldes «nedetid», feil i programvare eller annet. Spond fraskriver seg videre ansvar som følge av forhold som er utenfor selskapets kontroll og som selskapet ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av og som umuliggjør oppfyllelsen av Avtalen. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt Spond i eller i medhold av lov.

Spond er ikke ansvarlig for overholdelse av bestemmelsene i skatte- og avgiftslovgivningen. Ethvert salg som Spond har gjennomført på vegne av Gruppen er inklusive merverdiavgift som kan belastes Gruppen. Det er Organisasjonens eget ansvar å avgjøre om Gruppen eller en tilknyttet privatperson er pålagt å ta hensyn til merverdiavgift eller annen skatt i forbindelse med salg og innbetalinger.

3. Vilkår for å benytte Spond Innsamlingskampanje for organisasjoner

Organisasjoner som ønsker å benytte Spond Innsamlingskampanje for organisasjoner må registreres på Sponds nettsider eller applikasjoner. Ved registrering bekrefter Organisasjonen at den tilfredsstiller nedenstående vilkår og aksepterer Avtalen.

For å benytte Spond Innsamlingskampanje for organisasjoner må følgende være oppfylt:

(a) Bruk av Spond Innsamlingskampanje for organisasjoner må ha et ikke-kommersielt formål.

(b) Organisasjonen må ved bruk av Spond Innsamlingskampanje for organisasjoner gi Spond klar og entydig informasjon om hva og hvem innsamlingen er til inntekt for slik at dette kan presenteres korrekt av Spond til Bidragsytere.

(c) Organisasjonen må ha en kontaktperson som er over 18 år.

(d) Organisasjonens kontaktperson må kunne fremlegge gyldig legitimasjon.

(e) Organisasjonen, alternativt en kontaktperson for Organisasjonen, må ha e-postadresse.

(f) Organisasjonen må ha norsk bankkonto for innkommende betalinger.

4. Ansvar for Organisasjonen

Organisasjonen er ansvarlig for:

(a) At opplysningene som gis om Organisasjonen og Organisasjonens bruk av Spond Innsamlingskampanje for organisasjoner er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Dersom opplysningene endrer seg, herunder ved endringer i hvem som skal representere Organisasjonen fremover, har Organisasjonen ansvar for å rette dette.

(b) All bruk skjer i overensstemmelse med norsk lov og i henhold til Avtalen. Organisasjonen er også ansvarlig for at andre som gis tilgang til å benytte Spond Innsamlingskampanje for organisasjoner i forbindelse med innsamlingsaksjonen overholder slike lover og regler.

(c) At den som representerer Organisasjonen har nødvendige samtykker for å representere Organisasjonen dersom dette er nødvendig eller hensiktsmessig.

(d) Å innhente eventuelle samtykker eller tillatelser til å benytte et lags eller organisasjons logo, merkenavn e.l.

(e) Å informere medlemmene i Organisasjonen om at Organisasjonen tenker å melde Organisasjonen på en innsamlingskampanje og å spørre om medlemmene ønsker å delta. Dersom et medlem melder fra om at han eller hun ikke ønsker å delta må Organisasjonen avmelde dem i forbindelse med registreringen.

5. Brudd på regler

Dersom Spond har rimelig grunn til å tro at Organisasjonen bruker Spond Innsamlingskampanje for organisasjoner i strid med lov eller i strid med Avtalen (heretter «ulovlig bruk») har Spond rett til å stanse Organisasjonens bruk av Spond Innsamlingskampanje midlertidig. Dersom ulovlig bruk ikke opphører, eller bruken utgjør et vesentlig brudd på Avtalen, har Spond rett til å heve Avtalen. Spond har ingen plikt til å varsle Organisasjonen før heving finner sted, men vil bestrebe seg på å gi Organisasjonen et slikt varsel og gi Organisasjonen anledning til å rette forholdet dersom det er mulig.

6. Elektronisk kommunikasjon

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer Organisasjonen at Avtalen inngås på et elektronisk medium og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Det aksepteres at Spond kan kommunisere med Organisasjonen direkte i Spond, til det telefonnummer eller på e-postadresse som Organisasjonen har oppgitt.

7. Personvern

Spond behandler personopplysninger om Bidragsytere, Organisasjonen, Organisasjonens kontaktperson og Organisasjonens medlemmer i forbindelse med levering av tjenesten. Ytterligere informasjon om slik behandling er gitt som følger:

Bidragsytere: I kjøpsvilkårene og i Sponds personvernerklæring

Organisasjonen, Organisasjonens kontaktperson og Organisasjonens medlemmer: I Sponds personvernerklæring

For databeskyttelsesrelaterte saker kan du kontakte oss direkte på [email protected]

8. Tvister og lovvalg

Eventuelle tvister skal søkes løst i minnelighet.

I tilfelle partene ikke kommer til enighet kan hver av partene bringe saken inn for norske domstoler. Oslo vedtas som rett verneting.