Prøv det, det er gratis

Avtale om bruk av Spond Innsamlingskampanje

Sist oppdatert 02.11.2022

1. Tjenesten og partene

Spond Innsamlingskampanje er en nettbasert løsning hvor Spond AS (heretter «Spond») bistår med fasilitering av ikke-kommersielle innsamlingsaksjoner for grupper av privatpersoner, typisk foreldre i en spillergruppe eller i et aldersbestemt lag (heretter «Grupper») i form av salg av varer og tjenester.

Personen (heretter «Grupperepresentanten») som representerer Gruppen utgjør avtalesubjektet etter denne avtalen (heretter “Avtalen”), og opptrer utelukkende med det formål å tilgodese Gruppens interesser. Gruppen er ikke et særskilt rettssubjekt. Partene i Avtalen er Grupperepresentanten og Spond AS, Myntgata 2, 0151 Oslo, org.nr. 998 209 218. Når Avtalen omtaler «Gruppen» er det derfor under forutsetning av Grupperepresentanten rettslig sett er Sponds avtalemotpart, men at Grupperepresentanten opptrer for Gruppens formål.

Denne Avtalen regulerer Sponds oppdrag for Gruppen. Spond vil:

  1. levere tjenester til Gruppen ved en nettbasert løsning for salg av varer og tjenester,
  2. fasilitere varer og tjenester til Gruppen (inkludert forsyne Gruppen med varer og tjenester ved å opptre som agent for Gruppen med fullmakt til å kjøpe inn varer og tjenester på vegne av Gruppen fra leverandører og betale for innkjøpet på vegne av Gruppen når det er nødvendig), og
  3. opptre som agent for Gruppen med fullmakt til å selge varer og tjenester i Gruppens navn til sluttbrukere (heretter «Bidragsytere»), herunder også motta oppgjør for salget på vegne av Gruppen.

I tillegg til vilkårene i denne Avtalen gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i norsk lovgivning for Spond Innsamlingskampanje.

Dersom Spond Innsamlingskampanje skal benyttes i næringsvirksomhet, eller for å arrangere innsamlingsaksjoner på vegne av en forening eller organisasjon, må det inngås særskilt avtale om dette.

2. Nærmere om Spond Innsamlingskampanje

Spond vil fasilitere en teknisk plattform for salg av varer og tjenester, opptre som agent for Gruppen ved nettbasert salg, motta frigjørende betaling fra Bidragsyter og besørge utsending/levering av varer, tjenester eller gevinster på vegne av Gruppen. Det innsamlede beløp vil overføres en bankkonto i Sponds navn.

Spond overfører innestående beløp, fratrukket et beløp til dekning av Sponds honorar til Gruppens konto som oppgitt av Grupperepresentanten ca. 14 virkedager etter at innsamlingskampanjen er avsluttet.

Sponds honorar og den nærmere fullmakt, herunder hvilke produkter eller tjenester som Gruppen ønsker å selge, pris, antall og varighet på innsamlingskampanjen, eventuelt antall lodd, gevinstplan og pris pr lodd for salget (ved avtale om salg av digitale skrapelodd) fremgår ved opprettelse av innsamlingskampanjen. Disse parameterne er satt med bakgrunn i vurderinger og tester Spond har gjort når det gjelder konvertering. Ved ønske om annen pris eller lignende kan Grupperepresentanten kontakte oss på vår kontaktside. Innsamlingskampanjen avsluttes enten på en definert dato eller ved at Gruppen gir beskjed om at innsamlingskampanjen er avsluttet.

Spond tar ikke noe ansvar for varer og tjenester kjøpt inn av Spond som agent for Gruppen. Spond vil imidlertid bestrebe å ha en prosess på plass for å bistå Bidragsytere som kjøper varer eller tjenester fra Gruppen.

Hvis det skulle oppstå feil på tjenesten skal Spond forsøke å utbedre dette så raskt som mulig etter at Spond har blitt oppmerksom på feilen. Grupperepresentanten plikter å gi Sponds beskjed uten ugrunnet opphold hvis Grupperepresentanten blir oppmerksom på eller blir gjort oppmerksom på feil, for eksempel av en eller flere Bidragsytere. Spond kan også motta meldinger om feil direkte fra Bidragsytere. Eventuelle feilmeldinger sendes til vårt support team som kan nås på vår kontaktside. Dersom en feil fører til at det blir flere vinnere enn forutsatt vil trekningen kunne bli annullert og gjennomført på nytt.

Spond fraskriver seg ethvert ansvar for tap, herunder tap som skyldes «nedetid», feil i programvare eller annet. Spond fraskriver seg videre ansvar som følge av forhold som er utenfor selskapets kontroll og som selskapet ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av og som umuliggjør oppfyllelsen av Avtalen. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt Spond i eller i medhold av lov.

Spond er ikke ansvarlig for overholdelse av bestemmelsene i skatte- og avgiftslovgivningen. Ethvert salg som Spond har gjennomført på vegne av Gruppen er inklusive merverdiavgift som kan belastes Gruppen. Det er Organisasjonens eget ansvar å bestemme om Gruppen eller en tilknyttet privatperson er pålagt å ta hensyn til merverdiavgift eller annen skatt i forbindelse med salg og innbetalinger.

3. Vilkår for å benytte Spond Innsamlingskampanje

Grupper som ønsker å benytte Spond Innsamlingskampanje må registreres på Sponds nettsider eller applikasjoner. Ved registrering bekrefter Grupperepresentanten at den tilfredsstiller nedenstående vilkår og aksepterer Avtalen.

For å benytte Spond Innsamlingskampanje må følgende være oppfylt:

(a) Bruk av Spond Innsamlingskampanje må ha et ikke-kommersielt formål.

(b) Spond Innsamlingskampanje kan kun benyttes av privatpersoner.

(c) Avtalen gir verken rettigheter eller plikter til lag, foreninger, organisasjon eller annen juridisk enhet som Gruppen måtte være tilknyttet.

(d) Gruppen må ved bruk av Spond Innsamlingskampanje gi Spond klar og entydig informasjon om hva og hvem innsamlingen er til inntekt for slik at dette kan presenteres korrekt av Spond til Bidragsytere. Det må ikke fremsettes villedende informasjon, herunder ikke gis inntrykk av at Gruppen representerer lag, foreninger, organisasjon eller annen juridisk enhet.

(e) Grupperepresentanten må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer

(f) Grupperepresentanten må ha norsk bankkonto for innkommende betalinger

(g) Grupperepresentanten må ha e-postadresse

(h) Grupperepresentanten må være over 18 år

(i) Grupperepresentanten må kunne fremlegge gyldig legitimasjon

4. Ansvar for Grupperepresentanten

Grupperepresentanten er ansvarlig for:

(a) Opplysningene som gis om Gruppen og Gruppens bruk av Spond Innsamlingskampanje er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Dersom opplysningene endrer seg, herunder ved endringer i hvem som skal representere Gruppen fremover, har Grupperepresentanten ansvar for å rette dette.

(b) All bruk skjer i overensstemmelse med norsk lov og i henhold til Avtalen. Grupperepresentanten er også ansvarlig for at andre som gis tilgang til å benytte Spond Innsamlingskampanje i forbindelse med innsamlingsaksjonen overholder slike lover og regler.

(c) Å innhente nødvendige samtykker for å representere Gruppen, dersom dette er nødvendig eller hensiktsmessig.

(d) Å innhente eventuelle samtykker eller tillatelser til å benytte et lags eller organisasjons logo, merkenavn e.l., se likevel punkt 2 (c) i denne forbindelse.

(e) Å informere medlemmene i Gruppen om at Grupperepresentanten tenker å melde Gruppen på en innsamlingskampanje og å spørre om medlemmene ønsker å delta. Dersom et medlem melder fra om at han eller hun ikke ønsker å delta må Grupperepresentanten avmelde dem i forbindelse med registreringen.

5. Brudd på regler

Dersom Spond har rimelig grunn til å tro at Gruppen bruker Spond Innsamlingskampanje i strid med lov eller i strid med Avtalen (heretter «ulovlig bruk») har Spond rett til å stanse Gruppens bruk av Spond Innsamlingskampanje midlertidig. Dersom ulovlig bruk ikke opphører, eller bruken utgjør et vesentlig brudd på Avtalen, har Spond rett til å heve Avtalen. Spond har ingen plikt til å varsle Grupperepresentanten før heving finner sted, men vil bestrebe seg på å Grupperepresentanten et slikt varsel og gi Gruppen anledning til å rette forholdet dersom det er mulig.

6. Elektronisk kommunikasjon

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer Grupperepresentanten at Avtalen inngås på et elektronisk medium og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Grupperepresentanten aksepterer at Spond kan kommunisere med Gruppen direkte i Spond, til det telefonnummer eller på e-postadresse Grupperepresentanten har oppgitt.

7. Personvern

Spond behandler personopplysninger om Bidragsytere, Grupperepresentanten og gruppemedlemmer i forbindelse med levering av tjenesten. Ytterligere informasjon om slik behandling er gitt som følger:

Bidragsytere: I kjøpsvilkårene og i Sponds personvernerklæring

Grupperepresentanten og gruppemedlemmer: I Sponds personvernerklæring

For databeskyttelsesrelaterte saker kan du kontakte oss direkte på [email protected]

8. Tvister og lovvalg

Eventuelle tvister skal søkes løst i minnelighet.

I tilfelle partene ikke kommer til enighet kan hver av partene bringe saken inn for norske domstoler. Oslo vedtas som rett verneting.