Prøv det, det er gratis

VILKÅR FOR DELTAKELSE I VERVEPROGRAM FOR INNSAMLINGSKAMPANJE

Sist oppdatert: 14 November, 2023

Spond AS, organisasjonsnummer 998 209 218 (“Spond” eller “vi“), tilbyr en tjeneste for å organisere grupper og aktiviteter. Tjenesten inkluderer en funksjon som legger til rette for at ikke-kommersielle organisasjoner kan arrangere innsamlingskampanjer som en måte å finansiere sine aktiviteter på (en “innsamlingskampanje“). 

Spond-brukere som har fullført en innsamlingskampanje (“du ” eller “Verver“) kan være kvalifisert for å delta i et program der de kan verve andre til å organisere innsamlingskampanjer («Verveprogrammet»). Ved å delta i Verveprogrammet kan du tjene penger til Spond-gruppen din som har fullført innsamlingskampanjen som kvalifiserte for deltakelse i Ververprogrammet.

Disse vilkårene («Vervevilkårene») regulerer din deltakelse i Verveprogrammet. Vi kan endre Verveprogrammet og Vervevilkårene når som helst. Eventuelle endringer av Vervevilkårene vil bli publisert i endret versjon på spond.com. Hvis du deltar i Verveprogrammet anser vi det som et samtykke til de endrede Vervevilkårene.

 1. SLIK FUNGERER DET

Verveprogrammet fungerer slik:

 1. Etter å ha fullført en innsamlingskampanje som kvalifiserer til deltakelse i Ververprogrammet mottar du en melding i appen (“Vervemeldingen“) med en kode (“Vervekode“). Meldingen vil også inneholde relevant informasjon slik som gjeldende premier (“Vervepremie“), en utløpsdato for Vervekoden, minimumsbeløpet som må samles inn for at du skal være kvalifisert for Vervepremien, etc.
 2. Du deler Vervekoden med noen som du tror kan være interessert i å organisere en innsamlingskampanje på vegne av gruppen sin (en “Vervet“).
 3. Den Vervede angir Vervekoden når vedkommende oppretter en ny innsamlingskampanje.
 4. Etter at den Vervedes gruppe har gjennomført en vellykket innsamlingskampanje vil gruppen din motta Vervepremien som beskrevet nedenfor.  
 1. KVALIFIKASJONSKRAV

For å delta i Verveprogrammet må du:

 1. Være myndig (18 år eller eldre),
 2. Ha mottatt en invitasjon fra Spond som gir deg muligheten til å delta i Verveprogrammet,
 3. Ha en eksisterende og gyldig Spond konto og bruke samme konto i Verveprogrammet, og
 4. Bare dele Vervekoden med personer i ditt personlige nettverk («Personlig Nettverk»).
 1. KVALIFISERT VERVING

En “Kvalifisert Verving” er en verving som oppfyller følgende betingelser:

 1. Den Vervede må ha eller opprette en Spond-konto,
 2. Den Vervede må være myndig (18 år eller eldre),
 3. Den Vervede må bruke Vervekoden du sendte, 
 4. Vervekoden må brukes før den utløper, og
 5. Innsamlingskampanjen som den Vervede opprettet må opptjene samme eller høyere beløp enn minimumsbeløpet som er oppgitt i Vervemeldingen. Dette minimumsbeløpet kommuniseres også til den Vervede.
 1. DELING AV VERVELINKER 

Ververen skal kun dele Vervekoden i sitt Personlige Nettverk. Dette betyr at Vervekoder ikke skal legges ut på kommersielle nettsteder (for eksempel kupongnettsteder eller diskusjonsfoum osv.). 

Du samtykker i at du bare vil bruke vervemetoder og -teknikker som mottaker vil oppfatte som positive, og som er i samsvar med gjeldende rett. Dette betyr at du ikke skal (listen er ikke uttømmende):

 • Spamme eller på annen måte opprette tilsvarende massedistribusjoner av Vervekoden,
 • Bruke Verveprogrammet til å samle inn eller forsøke å samle inn personopplysninger om Sponds brukere,
 • Overføre filer som inneholder bots, virus, verk, trojanske hester eller andre filer som kan infisere eller på annen måte stoppe funksjonen til Spond-tjenestene,
 • Betale for å annonsere Vervekoden, eller forsøke å markedsføre, reprodusere, selge eller videreselge Vervekoden til en tredjepart, eller
 • Sende Vervekoden til noen som ikke er myndige (18 år eller eldre).

I tillegg lover du at du ikke skal:

 • Krenke Sponds immaterielle rettigheter, eller
 • Opptre på en måte som er uforenlig med formålet med Verveprogrammet. Ved tvil avgjør Spond etter eget skjønn om en handling er uforenlig.

Hvis vi vurderer det som sannsynlig at du har delt Vervekoden utenfor ditt Personlige Nettverk kan Spond utelukke deg fra deltakelse i Verveprogrammet og annullere eventuelle Kvalifiserte Vervinger etter eget skjønn. 

 1. VERVEPREMIER

Verver vil bli orientert om aktuell Vervepremie i forbindelse med registrering i Verveprogrammet (f.eks. når du mottar Vervekoden). 

Vervepremier vil bli utbetalt innen 14 dager etter slutten av en innsamlingskampanje. Utbetalingen skjer til bankkontoen som ble brukt til Ververens innsamlingskampanje som resulterte i mottak av Vervemeldingen.  

Du vil motta en melding når en kampanje som bruker Vervekoden din har gjenomført en vellykket innsamlingskampanje. 

 1. PERSONVERN

Ved å delta i Verveprogrammet må både Verver og den Vervede sende inn personopplysninger om seg selv. Personopplysninger vil bli samlet inn og brukt til følgende formål:

 • Gjennomføre og administrere Verveprogrammet, inkludert å gi Vervepremier til Ververe,
 • Få innsikt for å evaluere og forbedre Verveprogrammet,
 • Sikre at Ververe handler i samsvar med Vervevilkårene, og
 • Overholde de rettslige forpliktelsene som gjelder for Spond. 

Se Sponds personvernerklæring for fullstendig informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Vær oppmerksom på at du alltid kan velge å ikke motta ytterligere kommunikasjon om Verveprogrammet ved å avslutte abonnementet på meldingene vi sender deg, eller ved å kontakte vår kundeservice. 

 1. SKADESLØSHET

Du samtykker til å holde Spond og dets representanter skadesløse fra ethvert krav, kostnad eller ansvar overfor tredjeparter som måtte oppstå som følge av eller relatert til ditt brudd på disse Vervevilkårene eller brudd på gjeldende rett. 

 1. BEGRENSNING AV ANSVAR

Spond er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap. Sponds samlede ansvar er uansett begrenset til et beløp tilsvarende det samlede beløpet Spond har betalt til deg under Verveprogrammet. 

 1. LOVVALG OG VERNETING

Verveprogrammet og disse Ververvilkårene er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som måtte oppstå skal forelegges norske domstoler til avgjørelse.