Prøv det, det er gratis

Standardvilkår for bruk av Spond

1. Rettigheter og plikter ved bruk av Spond – aksept av standardvilkår

Enhver bruk av Spond er underlagt disse vilkårene, fra nå av referert til som vilkårene. Hvis du bruker Spond, anses slik bruk som en aksept av vilkårene.

Du er ansvarlig for at passordet ditt som brukes for å få tilgang til Tjenesten er unikt, at det ikke brukes andre steder og at passordet er av en slik karakter at det er vanskelig for andre å gjette.

2. Særlige vilkår for gruppeadministratorer

En gruppeadministrator er en som oppretter en gruppe i Spond eller som på annen måte får tillatelse til å administrere en gruppe. Aldersgrensen for å være gruppeadministrator er 15 år.

Som gruppeadministrator har du et spesielt ansvar for å:

  • Ha samtykke fra gruppemedlemmene dine til å håndtere deres personlige data. Hvis medlemmene dine er under 13 år, trenger du samtykke fra deres foresatte.
  • For ikke å oppmuntre eller på annen måte imøtekomme lagring eller deling av sensitiv informasjon om gruppemedlemmer eller andre.

3. Aldersgrense

Aldersgrensen for å opprette grupper i Spond er 15 år. Spond kan brukes av barn under 13 år som er registrert som brukere av gruppeadministrator eller barnets foresatte. Hvis du er gruppeadministrator og du registrerer andre i Spond, forutsetter vi at du har bedt om og innhentet samtykke fra personene du registrerer. Registrerer du barn under 13 år, forutsetter vi at du har bedt om og innhentet samtykke fra barnets foresatte.

4. Endringer i vilkårene

Spond AS kan endre vilkårene. Ved vesentlige endringer vil vi varsle deg på en hensiktsmessig måte. For andre endringer vil nye vilkår bli publisert på spond.com. Hvis du fortsetter å bruke Spond, anses du å ha akseptert de nye vilkårene.

5. Din bruk av Spond

Ved å bruke Spond godtar du at du ikke vil:

a) Bruke Spond på annen måte enn i samsvar med Sponds formål og intensjoner.

b) handle i strid med disse vilkårene.

c) Publisere innhold eller annet materiale som er, eller kan oppfattes som, upassende, usømmelig, støtende eller nedverdigende.

d) Publisere innhold eller annet materiale som andre personer har eiendomsrett til, uten forhåndsavtale.

e) Kopiere, publisere, videreselge, modifisere, forstyrre, få ulovlig tilgang til (eller forsøke å gjøre det) til Spond, dets programvare, brukergrensesnitt eller personlig informasjon eller annet innhold i Spond.

f) Få tilgang til, kopiere, publisere eller på andre måter bruke personopplysningene til andre Spond-brukere til andre formål enn å opprette, administrere og delta i Spond-grupper eller arrangementer.

g) Legge til deltakere til en Spond-gruppe eller arrangement som du enten vet, eller har grunn til å tro, ikke ønsker å være med i gruppen eller arrangementet.

h) Distribuere noe av innholdet i Spond. Innhold inkluderer tekst, bilde, lyd, video, programvare, manus eller annet materiale som er tilgjengelig i Spond.

i) Prøve å omgå sikkerhetsrelaterte funksjoner i Spond.

Hvis du bruker Spond i strid med disse prinsippene eller vilkårene generelt, kan vi stenge brukerkontoen din og si opp avtalen med umiddelbar virkning. Spond kan på eget initiativ overvåke og undersøke spesifikt eller tilfeldig valgt innhold med den hensikt å avdekke brudd på gjeldende vilkår. Vi kan også fjerne eller sensurere innhold eller annet materiale som vi mener bryter disse vilkårene, formålet eller intensjonene med Spond.

6. Avbrudd

Spond kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold, oppdateringer eller andre årsaker. Vi vil, så langt det er praktisk mulig, gi informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten til tjenesten.

7. Innhold og opphavsrett

Å bruke Spond gir deg tilgang til et variert innhold. Dette kan for eksempel inkludere følgende informasjon:

o Kontaktinformasjon; inkludert navn, telefon, e-post, adresse, bilder

o Gruppeinformasjon; inkludert gruppenavn, adresse, telefon

o Aktiviteter; inkludert tid, sted, hvem som skal delta

o Spørsmål; inkludert hvem som har svart og hva de har svart

o Oppgaver; inkludert hvem som skal gjøre noe

o Kommentarer knyttet til ovenstående

Spond AS eier Spond og har alle opphavsrett, varemerke og andre immaterielle rettigheter til tjenesten og innholdet som er laget av eller for Spond AS. Du beholder alle eierrettigheter til innholdet ditt. Dette betyr at innhold eller annet materiale publisert av andre brukere er deres eiendom og at du ikke kan bruke slikt innhold med mindre du har en avtale med eieren av slikt innhold.

Som bruker er du ansvarlig for innholdet du publiserer gjennom tjenesten.

Innhold som bryter med tredjeparts rettigheter vil bli fjernet fra Spond så snart som mulig etter at vi blir oppmerksomme på slikt innhold.

8. Heving av avtalen

Denne avtalen er gyldig inntil den sies opp av en av partene. Du kan si opp avtalen ved å slutte å bruke Spond og slette brukerprofilen din. Dersom vi ønsker å si opp avtalen, vil vi så langt det er mulig varsle deg på forhånd.

9. Personlig informasjon

Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med Spond er underlagt vår personvernerklæring.

10. Tvister

Enhver rettstvist som måtte oppstå mellom deg og Spond AS er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister som ikke løses vil bli avgjort med Oslo tingrett.

11. Meldinger

Du godtar å motta eventuelle varsler under denne avtalen via e-post, vanlig post eller via Spond. Vennligst se kontaktdetaljene nedenfor hvis du ønsker å komme i kontakt med oss.

Kontaktinformasjon

Spond AS (Org.nr. 998 209 218)
Adresse: Myntgata 2,
N-0151 Oslo,
Norge E-post: [email protected]